Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Hướng dẫn điều hướng cho menu riêng

Hướng dẫn điều hướng cho menu riêng

Để có thể điều hướng một menu riêng đã tạo cho landing page thì trước tiên chúng ta cần đăng nhập vào website.

Để có thể truy cập vào trang quản trị website thì bạn có thể xem hướng dẫn truy cập quản trị tại đây.

Và chuẩn bị một menu riêng mà bạn đã tạo.

Nếu bạn chưa biết cách tạo menu riêng thì thì có thể xem hướng dẫn thiết lập menu riêng

Thêm menu riêng của bạn vào Header (đầu trang).

Nếu bạn chưa biết cách theo menu riêng vào Header (đầu trang) thì có thể xem hướng dẫn thay đổi menu riêng tại đây.

Sau đó truy cập thiết kế trang của trang mà bạn muốn điều hướng menu này.

Click vào cài đặt hàng của một vị trí mà bạn muốn khi click menu sẽ chạy đến. Ví dụ dưới đây sẽ click vào cài đặt hàng của thông tin vị trí dự án.

Sau đó click vào [] chọn Nâng cao. Chỉnh mục Container Element thành <section> và nhập IDURL đã tạo ở menu riêng của bạn.

Ví dụ: Ở menu riêng bạn tạo menu vị trí là #vi-tri thì ở ID của mục Nâng cao bạn nhập vi-tri

Click Lưu để hoàn tất. Tương tự với các menu khác cho các thông tin khác trên landing page của bạn.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?