Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Tạo một trang mới

Tạo một trang mới

Để tạo một trang mới thì trước hết bạn cần đăng nhập vào tài khoản quản trị. Sau đó truy cập menu Trang > Thêm trang mới hoặc tại Bảng tin chọn Thêm trang mới.

  1. Nhập tiêu đề trang hay còn gọi là tên trang.
  2. Đổi ảnh đại diện cho trang.
  3. Click vào để thêm nội dung vào trang.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?