Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt lần đầu
  4. Thêm một dự án mới

Thêm một dự án mới

Để tạo một dự án mới thì trước hết bạn cần đăng nhập vào tài khoản quản trị. Sau đó truy cập menu Trang > Thêm trang mới hoặc tại Bảng tin chọn Thêm trang mới.

Tiếp theo, chúng ta sẽ điền các thông tin sau:

  1. Tên dự án
  2. Chọn ảnh đại diện cho dự án
  3. Đặt dự án này vào mục Dự Án tại Thuộc tính trang. “Click vào Trang cha sẽ hiện ra Dự Án”
  4. Sau 3 bước trên, click Chạy thiết kế trang để lấy mẫu cho trang dự án

Xem cách sử dụng mẫu dự án cho trang dự án bạn đã tạo tại đây

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?