Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt nâng cao
  4. Cài đặt HubSpot Forms, Popups, Live Chat

Cài đặt HubSpot Forms, Popups, Live Chat

Kích hoạt plugin HubSpot All-In-One Marketing – Forms, Popups, Live Chat

Để có thể sử dụng HubSpot All-In-One, chúng ta sẽ cần sự trợ giúp của plugin HubSpot All-In-One Marketing – Forms, Popups, Live Chat.

Vậy nên, việc đầu tiên chúng ta cần kích hoạt plugin HubSpot All-In-One Marketing – Forms, Popups, Live Chat. Truy cập quản trị website > chọn Plugin

Kích hoạt HubSpot All-In-One Marketing – Forms, Popups, Live Chat

Thiết lập HubSpot All-In-One Marketing

Sau khi kích hoạt thành công, chọn menu HubSpot và đăng nhập thông tin tài khoản HubSpot của bạn.

Đăng nhập thành công, lúc này giao diện HubSpot sẽ hiển thị ngay trên trình quản trị website của bạn. Bạn có thể tự do tùy chỉnh như trên website HubSpot.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?