Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt nâng cao
  4. Hướng dẫn chèn code & metadata vào head trên website

Hướng dẫn chèn code & metadata vào head trên website

Sau khi đăng nhập trang quản trị thành công. Tại trang quản trị, click vào Tùy biến > Tùy biến

Chọn tiếp Code

Sau đó chọn menu Code Head

Bạn có thể thêm các thẻ metadata tại đây và click Đăng để xuất bản.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?