Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt nâng cao
  4. Hướng dẫn nhập template đã lưu vào website

Hướng dẫn nhập template đã lưu vào website

Để nhập file XML đã lưu trên máy tính của bạn website. Bạn vào quản trị website và chọn Công cụ > Nhập vào.

Click chạy công cụ nhập ở mục WordPress

Click chọn tệp và chọn file XML của bạn. Sau đó click tải tập tin lên và nhập

Các file XML template khi đc nhập vào sẽ nằm ở mục Thiết kế trang > Mẫu trang. Bạn có thể sử dụng lại template này! Để biết cách sử dụng lại template, bạn vui lòng truy cập và xem hướng dẫn tại liên kết: https://propage.vn/docs/cai-dat-nang-cao/huong-dan-luu-template/

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?