Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. Cài đặt nâng cao
  4. Thêm người dùng mới vào website

Thêm người dùng mới vào website

Để có thể thêm người dùng vào website. Đầu tiên, chúng ta cần truy cập vào trang quản trị website.

Để có thể truy cập vào trang quản trị website thì bạn có thể xem hướng dẫn truy cập quản trị tại đây.

Sau khi truy cập trang quản trị thành công! Tại trang quản trị, chọn Thành viên > Tất cả ngườu dùng

Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách các người dùng hiện tại. Và để thêm mới người dùng thì click vào Thêm Mới

Nếu bạn cần thêm người dùng đã từng đăng ký Propage Network thì chỉ cần nhập email của người dùng đó, sau đó chọn vai trò của người dùng trên website này. Hoàn thành bằng cách click Thêm người dùng đã tồn tại.

Hoặc nếu người dùng chưa từng đăng ký tài khoản tại Propage Network thì bạn có thể thêm mới bằng cách nhập:

  • Tên người dùng : Viết liền, không dấu
  • Email : Sử dụng email của người dùng cần thêm và chưa từng đăng ký tại Propage Network
  • Vai trò : Lựa chọn vai trò của người dùng trên website của bạn
  • Other Roles : Nếu bạn đã sử dụng chức năng vai trò thì tại Other Roles bạn hãy để mặc định là Support User

Sau khi tạo tài khoản xong, một email sẽ được gửi về địa chỉ mail của người dùng mới. Người dùng mới chỉ cần vào email và kích hoạt là có thể đăng nhập được vào website của bạn.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?