Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. F.A.Q
  4. Thông tin khách hàng của tôi có được bảo mật thông tin không?

Thông tin khách hàng của tôi có được bảo mật thông tin không?

Có, khách hàng của bạn hoàn toàn được bảo mật trong suốt quá trình chuyển từ máy khách khi đăng ký đến khi về đến email/hoặc nền tảng CRM mà bạn sử dụng mà hoàn toàn không được lưu trữ trên máy chủ Propage Network.

Xin vui lòng đọc thêm để hiểu về các chính sách bảo mật của chúngt tôi.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?