Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. F.A.Q
  4. Tôi có nhận được thông báo gia hạn trước khi đến hạn?

Tôi có nhận được thông báo gia hạn trước khi đến hạn?

Có – Bạn sẽ được nhận email thông báo sắp hết hạn hoặc sẽ có nhân viên tư vấn tại Propage gọi điện thông báo trước khi đến thời điểm gia hạn dịch vụ 30 ngày/7 ngày và 1 ngày trước khi tài khoản bị ngừng hoạt động.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?