Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. F.A.Q
  4. Tôi có thể chèn các mã code vào website hay không?

Tôi có thể chèn các mã code vào website hay không?

Bạn sẽ không thể chèn các mã code Server-side như PHP, ASP, Python… vào Propage.

Tuy nhiên, Propage cung cấp sẵn các tiện ích để chèn các mã code Client-side như: 

  • Nội dung Metadata trong thẻ <head>
  • CSS/Javascript
  • Nội dung HTML/CSS/Javascript trong Header/footer.

Bạn có thể xem thêm ở mục hướng dẫn cài đặt nâng cao.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?