Skip to content
  1. Home
  2. Docs
  3. F.A.Q
  4. Tôi có thể tạo website trên Propage rồi xài hosting/server riêng không?

Tôi có thể tạo website trên Propage rồi xài hosting/server riêng không?

Không, đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa hỗ trợ việc sử dụng Hosting/máy chủ riêng đối với dịch vụ website của Propage Network.

Tuy nhiên, chúng tôi có cung cấp dịch vụ thiết kế website riêng biệt tại Propage.com.vn

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?